Български лев

Правила за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРОННА КНИЖАРНИЦА „АНЗОХЕР“

 

Общи разпоредби 

Публикуваната информация в anzoher.com е общодостъпна и безплатна.

Всеки потребител, който използва уебсайта anzoher.com, се счита, че приема и е съгласен с настоящите условия, затова Ви молим да ги прочетете внимателно!

При използване услугите на anzoher.com Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Услугите на електронна книжарница „Анзохер“ могат да ползват както регистрирани, така и нерегистрирани Потребители (гости).

Екипът на книжарницата има правото по всяко време едностранно, без предварително известие, да променя съдържанието на общите условия.

Условия за регистрация

Потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни в регистрационната форма, както и да ги актуализира в 7 дневен срок, ако настъпи промяна. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не актуализира своевременно настъпилите промени, екипът на книжарницата има право без предизвестие да прекрати достъпа до профила на Потребителя.

Цени

Цените са в ЛЕВА или ЕВРО за 1 брой и са с включено ДДС. Екипът на книжарница „Анзохер“ има право да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомление на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта в момента на правене на поръчката, независимо дали е впоследствие цената е претърпяла промяна.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Екипът на книжарница „Анзохер“ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Условията и цените за доставка важат само за територията на Република България. За доставки в чужбина сроковете и цените ще се уговарят допълнително с Потребителите.

Право на отказ

Потребителят има право да откаже да получи заявената за покупка стока, в следните случаи:

– доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед;

– при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

– цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителя може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ѝ.

Потребителя има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай Потребителя трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Транспортните разходи са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа ѝ, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – по сметка в 30 дневен законоустановен ред.

Други условия

Екипът на книжарница „Анзохер“ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и др.

Екипът на книжарница „Анзохер“ не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в следствие употребата на сайта.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от anzoher.com.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.