Български лев

Учебници и помагала

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Сборник от задачи по математика за X клас на СОУ и II курс на СПТУ и техникумите
Сборник. В сборника са включени задачи, при решаването на които се използват теоретични знания, изучавани в часовете за общо-задължителна, задължително-избираема (профилираща) и свободноизбираема (факултативна) подготовка. Сборникът е предназначен за ползване от ученици и учители в непосредствената им урочна работа и за самостоятелна работа н...
14,40 лв.
Математика за първи клас
За единното средно политехническо училище. ...
10,80 лв.
Кратък учебник по Анатомия на човека
 Едно от най-големите постижения на науката през 19 в. е откриването на клетъчния строеж на организмите. С това откритие се установи единството на животинския и растителния свят. Под названието "клетка" се разбира "най-малката организация на материята, която осигурява осъществяването на жизнените процеси". Вън от клетката няма живот. ...
31,50 лв.
Висша математика – част 4
 Учебникът съдържа някои специални глави по математика като: функции на комплексна променлива, някои специални въпроси от теорията на обикновените диференциални уравнения, операционно смятане, редове на Фурие и специални функции. Тези раздели от математиката имат важно значение за приложенията и специално за изграждането на математически модел...
18,00 лв.
Основи на автоматизицията
 Учебник за техникуми.  Предназначен е за учениците от техникумите, в които се изучава специалността автоматизация на производството. В него са изложени накратко и достъпно теоретичните основи, състоянието и тенденциите в развитието на автоматизацията на процесите в производството. Разгледани са техническите средства за автоматизация. ...
18,00 лв.
Русский язык для медицинских институтов
 Учебник-хрестоматия для медицинских институтов.  Настоящий учебник предназначен для студентов высших медицинских институтов, а также и для медицинских техникумов.  В I части помещены отрывки из художественной литературы с медицинской тематикой.  Во II части помещены таксты из научно-популярной и специальной литературы,...
18,00 лв.
Специална лаборатория по електронно изчислителна техника
 Учебник по лаборатория е предназначен за учениците от слаботоковите техникуми.  В първата част на учебника е описано изследването на различни импулсни схеми от гледна точка на използуването им в изчислителната техника.  Във втората част на учебника са разгледани и е показан начинът на изследване на най-важните възли и устройст...
12,60 лв.
Организация на здравеопазването
  Организацията на здравеопазването (или социалната хигиена) е наука за социалните проблеми на медицината.   Тя изучава, от една страна, действието на социалните фактори (производствени отношения, движение на населението, бит, култура и пр.) върху здравето и здравните нужди на народа и разработва мероприятия, предимно организацион...
16,20 лв.
Медико-санитарна защита
  Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация.   Предлаганият учебник, съставен въз основа на учебната програма по медико-санитарна защита, излага основните знания. Практическите аспекти по темите са предмет на Ръководството за практически упражнения. ...
16,20 лв.
Специална хирургия
 Учебник  за студенти медици. ...
34,20 лв.
Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения
  Учебник за СПТУ. С появяването и усъвършенствуването на металообработващите машини ръчното обработване на металите и техните сплави постепенно се ограничава. Това обаче не означава,че ролята и мястото на шлосерската професия намалява. Напротив, докато преди се е ценяло умението ръчно да се изработи дадено изделие, сега признание получа...
23,40 лв.
Хладилни технологични процеси
  Учебник за техникумите по енергетика.   Разгледани са процесите, протичащи в хранителните продукти при съхраняването им, методите за консервиране и студоносителите, използувани при различните начини на обработка на продуктите. Накратко са дадени съоръженията за охлаждане, замразяване и размразяване на хранителните продукти. Описана е...
18,00 лв.