Български лев

Учебници и помагала

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Основи на автоматизицията
 Учебник за техникуми.  Предназначен е за учениците от техникумите, в които се изучава специалността автоматизация на производството. В него са изложени накратко и достъпно теоретичните основи, състоянието и тенденциите в развитието на автоматизацията на процесите в производството. Разгледани са техническите средства за автоматизация. ...
18,00 лв.
Русский язык для медицинских институтов
 Учебник-хрестоматия для медицинских институтов.  Настоящий учебник предназначен для студентов высших медицинских институтов, а также и для медицинских техникумов.  В I части помещены отрывки из художественной литературы с медицинской тематикой.  Во II части помещены таксты из научно-популярной и специальной литературы,...
18,00 лв.
Аналитична химия – Учебник за XI клас /II степен/ ЕСПУ
  Учебникът е написан съгласно утвърдената програма на МНП от 1983 г. и е предназначен за учениците от XI клас във втора степен на ЕСПУ – професия оператор на химикотехнологични процеси. Може да се ползува и за подготовка на учениците за професия лаборант. В учебника са разгледани качественият анализ с характерните и дробните реакции на най-в...
14,40 лв.
Специална лаборатория по електронно изчислителна техника
 Учебник по лаборатория е предназначен за учениците от слаботоковите техникуми.  В първата част на учебника е описано изследването на различни импулсни схеми от гледна точка на използуването им в изчислителната техника.  Във втората част на учебника са разгледани и е показан начинът на изследване на най-важните възли и устройст...
12,60 лв.
Организация на здравеопазването
  Организацията на здравеопазването (или социалната хигиена) е наука за социалните проблеми на медицината.   Тя изучава, от една страна, действието на социалните фактори (производствени отношения, движение на населението, бит, култура и пр.) върху здравето и здравните нужди на народа и разработва мероприятия, предимно организацион...
16,20 лв.
Медико-санитарна защита
  Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация.   Предлаганият учебник, съставен въз основа на учебната програма по медико-санитарна защита, излага основните знания. Практическите аспекти по темите са предмет на Ръководството за практически упражнения. ...
16,20 лв.
Специална хирургия
 Учебник  за студенти медици. ...
34,20 лв.
Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения
  Учебник за СПТУ. С появяването и усъвършенствуването на металообработващите машини ръчното обработване на металите и техните сплави постепенно се ограничава. Това обаче не означава,че ролята и мястото на шлосерската професия намалява. Напротив, докато преди се е ценяло умението ръчно да се изработи дадено изделие, сега признание получа...
23,40 лв.
Хладилни технологични процеси
  Учебник за техникумите по енергетика.   Разгледани са процесите, протичащи в хранителните продукти при съхраняването им, методите за консервиране и студоносителите, използувани при различните начини на обработка на продуктите. Накратко са дадени съоръженията за охлаждане, замразяване и размразяване на хранителните продукти. Описана е...
18,00 лв.
Физиология
 Учебникът по физиология е предназначен за студентите по медицина и стоматология от висшите медицински институти в нашата страна. ...
28,80 лв.
Електротехника и електроника
  Учебник за XI клас (II степен) на ЕСПУ.   В учебника след кратък преговор на основните закони на електротехниката са разгледани най-важните свойства на веригите за променлив ток, трифазните вериги, трансформаторите, асинхронните двигатели, машините за постоянен ток. Дадени са също известни сведения от областта на електрозадвижването ...
16,20 лв.
Дидактични игри и занимателни упражнения в I клас
  Едно от действените средства за възпитаване на детето, особено от ранната възраст, е играта. Тази книга е посветена на дидактичните (образователните) игри. ...
13,50 лв.