Български лев

Медицина

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Клинична генетика на вътрешните болести
   "Клиничната генетика на вътрешните болести" обединява достиженията на медицинската генетика и нейните клонове (цитогенетика, молекулна генетика, популационна генетика и др.). Съществуващите монографии по клинична генетика разглеждат основните въпроси на медицинската и клиничната генетика в най-общ план, а в областта на вътрешната медиц...
19,80 лв.
Подвижни игри с изправителен характер
Дългогодишната ни работа потвърди по безспорен начин, че целенасочените занимания с физически упражнения под формата на изправителна гиманстика са ценно и резултатно средство. За да обхванем по-голям брой деца, профилактичната работа провеждахме едновременно с общообразователната в цялостния режим на децата; внедрявахме елементи от изправителната г...
14,40 лв.
Кратък учебник по Анатомия на човека
 Едно от най-големите постижения на науката през 19 в. е откриването на клетъчния строеж на организмите. С това откритие се установи единството на животинския и растителния свят. Под названието "клетка" се разбира "най-малката организация на материята, която осигурява осъществяването на жизнените процеси". Вън от клетката няма живот. ...
31,50 лв.
Инфекции на дихателните пътища и пневмонии у децата
 Настоящият монографичен труд върху острите респираторни инфекции удецата е първият у нас, който обхваща цялостно както катарите на дихателните пътища, така също и острите, рецидивиращите и хроничните пневмонии вдетската възраст. И тъй като острите респираторни инфекции понастоящем заемат челно място в структурата на детската заболеваемост и с...
31,50 лв.
Медицинско-фармацевтически речник
 Авторитеса се постарали да разработят малка енциклопедия, която обхваща почти всички важни и употребими термини в медицината, всички задължителни и незадължителни фармакопейни прерарати, медикаменти, готови лечебни форми, всички лечебни растения, дроги и др., с достатъчно пояснения за всики термин поотделно. На края на книгата, авторите са по...
28,80 лв.
Патологична анатомия
  Учебник за студенит по медицина, стоматология и фармация.   Патологичната анатомия е част от патологията, която в широкия смисъл на думата обхваща знанията за болния човек. Названието и произлиза от гръцката дума pathos и в медицината означава "болезнен, страдащ". Патологията обхваща учението за болестните прояви, които се наблюдават...
34,20 лв.
Психиатрия
 В учебника по психиатрия освен на въпросите на общата психопатология, клиниката, диагнозата и диференциалната диагноза на психичните заболявания е отделено по-широко място на тяхната съвременна терапия, което придава по-подчертан практически характер на учебника. Поставени са на разглеждане и най-съществените теоретични проблеми на психиатрия...
21,60 лв.
Ръководство по изследване на гръбначномозъчната течност
 Изследването на цереброспиналната течност намира широко приложение в диагностиката на редица заболявания на централната  и периферната нервнасистема, на някои общи заболявания, инфекциозни болести и отравяния. Проследяването на ликворните изменения е от голямо значение за терапията и прогнозата на заболявания като гнойните менингити, туб...
28,00 лв.
Медицинский справочник тренера
 Медицинский справочник тренера содержит основн,е сведения по врачебному контролю и физиологии спортивной тренировки. В нем освещаются возрастно-половые особенности, критерии отбора в спорте, вопрос, функционального состояния и тренированности спортсменов с учетом специфики вида спорта, рассматриваются причины и профилактика накоторых заболева...
22,50 лв.
Инфекциозни болести
 За студенти по медицина.  В оптимален обем са изложени етиологията, епидемиологията, патогенезата, патологоанатомичните изменения, клиничната картина, диагностиката и терапията на инфекциозните болести. Включени са и т. нар. нови инфекциозни болести – вирусни гастроентерити, кампилобактериози, легионелоза, болест на Лайм, СПИН и др. Н...
16,20 лв.
Спутник педиатра
 В книге "Спутник педиатра" изложены основные разделы педиатрии. При этом особое внимание обращено на патологию периода новорожденности, этиологию, патогенез, клинику, лечение и профилактику заболеваний основных органов и систем В отдельной главе описан, неотложные состояния у детей. Сведения об острых инфекционных заболеваниях изложены в дифф...
27,00 лв.
Импотенция. Этиопатогенез, профилактика, клиника, лечение половых расстройств мужчин и женщин.
 Настоящая книга предназначена для врачей, занимающихся лечением половых расстройств мужчин и женщин.  Расстройства половой функции у мужчин, как известно, нередко могут протекать в весьма тяжелой форме. Подобные расстройства сопровождаются резко выраженной психической подавленностью, снижением работоспособности и в огромном большинств...
30,60 лв.